Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti Hradecký dentální vzdělávací institut, spol. s r.o. (dále jen HDVI ) pro realizaci uzavřených vzdělávacích akcí s platností od 05. 05. 2020.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Objednavateli vzdělávacích akcí a jejich Poskytovatelem, společností HDVI.

I. Vymezení pojmů

 1. Vzdělávací akce společnosti HDVI  zahrnují celoživotní vzdělávání dospělých ve formě vzdělávacích kurzů, kongresů a online webinářů.
 2. Uzavřené vzdělávací akce kurzy připravené a realizované pro uzavřenou skupinu účastníků v rámci jedné organizace.
 3. Objednavatel je zájemce o realizaci uzavřené vzdělávací akce, který učiní závaznou Objednávku.
 4. Poskytovatel je společnost Hradecký dentální vzdělávací institut, spol. s r.o., Topolova 340, 500 03 Hradec Králové,  IČ 28790642, DIČ CZ28790642. Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 27616 .

II. Objednávka

 1. Objednavatel je povinen Objednávku vyhotovit v elektronické podobě, uvést v ní všechny údaje a náležitosti (v souladu s údaji v Obchodním rejstříku, pokud je v něm subjekt registrován), Objednávka ze strany Objednavatele je závazná.
 2. Objednávka je Poskytovatelem vzdělávací akce obratem potvrzena.
 3. Odesláním nebo předáním objednávky Objednavatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů, stvrzuje rovněž svůj souhlas a seznámení se s obchodními podmínkami Poskytovatele.
 4. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky na straně Objednavatele, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně informovat Poskytovatele.
 5. Objednavatel vzdělávací akce svým přihlášením dává souhlas Poskytovateli se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uvedené v Objednávce.  Osobní údaje zahrnují zejména identifikační údaje účastníků vzdělávání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, pracovní zařazení), identifikační údaje organizace (název organizace, IČO, DIČ, adresa apod.). Osobní údaje budou zpracovávány Poskytovatelem v rozsahu nutném pro účely zajištění kurzu pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky dalších služeb. Objednavatel je oprávněn kdykoli takto udělený souhlas odvolat, a to doručením písemného odvolání uděleného souhlasu do sídla Poskytovatele.

III. Platební podmínky

Při objednání vzdělávací akce vystaví Poskytovatel výzvu k platbě ve výši 100 % z ceny vzdělávací akce. Objednavatel je povinen uhradit dle pokynů uvedených na výzvě k platbě. Po ukončení vzdělávací akce vystaví Poskytovatel fakturu. Ve faktuře bude uvedena celková částka vzdělávací akce a uhrazená záloha.

IV. Odstoupení od Objednávky

Storno podmínky

v případě, že se přihlášená osoba nemůže zúčastnit kurzu, může ji zastoupit jiná  osoba. V případě, že se osoba nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci, může si kurzovné ponechat a využít ho na jiný kurz HDVI. V případě, že chce účastník vrátit finance, podmínky jsou následovné:

Praktické kurzy:
 • 3 týdny před akcí - storno poplatek 0%
 • 2 týdny před akcí - storno poplatek 50%
 • 1 týden před akcí - storno poplatek 100%
Teoretické kurzy:
 • 2 týdny před akcí - storno poplatek 0%
 • 1 týden před akcí - storno poplatek 50%
 • 3 dny před akcí - storno poplatek 100%

V. Ostatní ujednání

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor. O této skutečnosti bude Objednavatel včas informován.

VI. Rozsah a podmínky reklamace

1. Zákazník má právo podat společnosti HDVI reklamaci na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:
 • organizace akce
 • metodického obsahu akce
2.  Reklamaci uplatňuje Objednavatel písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace.

3.  Reklamace musí obsahovat:
 • kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla)
 • jméno a příjmení  účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje
 • identifikaci akce -datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 • popis - důvod reklamace
Nebude-li písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

4. Způsob a lhůta vyřízení reklamace: Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit  nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace od Objednavatele. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena Poskytovateli. Pokud Poskytovatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne Objednavateli adekvátní kompenzaci, ať  již formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.